Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego www.cardie.pl jest firma I LOVE HANDMADE Kamila Galińska, z adresem siedziby w Skomielnej Białej 731, 32-434 Skomielna Biała.
NIP: 6811999495 | REGON: 363478996.

Spis treści

1.DEFINICJE
2.INFORMACJE OGÓLNE
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
6. KOSZTY I DOSTAWA TOWARU
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. GWARANCJA
9. REKLAMACJA PRODUKTU
10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY DO POBRANIA

Definicje

KONSUMENT – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT – oznacza osobę kupującą lub usługobiorcę czyli Konsumenta oraz Przedsiębiorcę.
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;
USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu Internetowego www.cardie.pl – Kamilę Galińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą I LOVE HANDMADE Kamila Galińska, Skomielna Biała 731, 32-434, NIP: 6811999495, REGON: 363478996.
SPRZEDAWCA – oznacza właściciela Sklepu Internetowego www.cardie.pl Kamilę Galińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą I LOVE HANDMADE Kamila Galińska, Skomielna Biała 731, 32-434, NIP: 6811999495, REGON: 363478996.
PRODUKT/TOWAR oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.
SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.cardie.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.
COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
RĘKOJMIA – Rękojmia to podstawa składania reklamacji przez Konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od Przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową).
WADA FIZYCZNA – to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
-nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
-nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę;
-nie nadaje się do celu, o którym sprzedawca poinformował kupującego;
-została wydana kupującemu w stanie niezupełnym;
GWARANCJA – podstawa złożenia reklamacji
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
DNI ROBOCZE – oznacza wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

Informacje ogólne

 1. Biuro obsługi klienta znajduje się w siedzibie firmy, pod adresem: Skomielna Biała 731, 32-434 Skomielna Biała. Telefon kontaktowy: +48 792 378 264 – czynny od pon-pt w godzinach 9:00-17:00.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówień prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody wynikające z tego faktu.
 4. Kupno przedmiotów wystawionych w Sklepie Internetowym możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad i postanowień w nim zawartych.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupów w Sklepie, otrzymuje od Sprzedawcy dokument potwierdzający dokonanie zakupów:
  • Paragon fiskalny
  • Dla Przedsiębiorców lub na żądanie dołączamy fakturę bez VAT.

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
1. Formularz Zamówienia – Klient dokonuje zakupów za pomocą tego formularza. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Użytkownika, a wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Klienta są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1a. Wszystkie dane podane przez Klienta są podane przez niego dobrowolnie.
1b. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
-imię i nazwisko;
-adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
-adres poczty elektronicznej,
-numer telefonu kontaktowego;
-danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkty, ilość produktów, sposób dostawy oraz płatności, miejsce dostawy produktów;
-w przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2. Usługa Newsletter – Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wszystkim osobom które wyraziły na to zgodę. Automatyczne wiadomości wysyłane do Klientów, zawierają informacje o:
-Aktualnych nowościach i promocjach;
-Aktualnych wydarzeniach;
-Innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego.

2a. Aby skorzystać z Newslettera należy:
-Wpisać swój adres e-mail w oknie Newslettera;
-Wyrazić zgodę na otrzymywanie na swoją skrzynkę e-mail wyżej wymienionych informacji, oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych;
-Kliknąć przycisk “Zapisz” – na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zapis do Newslettera;
-Kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi “Newsletter”.

2b. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2c. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, do podglądu lub poprawienia swoich danych, a także ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cardie.pl

Warunki zawierania umów na odległość

  1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówień zgodnie z punktem 1§2 regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego wiadomość email potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  3. Podane ceny są cenami brutto. Do podanej ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Koszty wysyłki dostępne są w zakładce “Dostawa i płatność” oraz przy składaniu zamówienia.
  4. W celu korekty błędnie podanych danych osobowych przez klienta w formularzu zamówień należy skontaktować się ze sprzedającym mailowo na adres pocztowy: biuro@cardie.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 792 378 264.
  5. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:
  a) Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy.
  b) Płatność przelewem, kartą lub BLIK-iem za pomocą Payu.
 2. Sprzedawca informuje że jego rachunek bankowy znajduje się w banku ING Bank Śląski pod numerem: 83 1050 1445 1000 0092 7386 8142
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po tym terminie, zamówienie zostanie anulowane przez sprzedawcę.

Koszty i dostawa towaru

 1. Zamówienia są realizowane i wysyłane od poniedziałku do piątku. Po wysłaniu zamówienia, klient otrzymuje od sprzedawcy wiadomość na podany przez klienta adres e-mail, z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz z numerem przesyłki który umożliwia śledzenie jej, w systemie internetowym danego przewoźnika.
 2. Termin realizacji zamówień wynosi do 48h od momentu otrzymania płatności, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podany jest inny termin realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia produktów o różnym czasie realizacji, obowiązuje najdłuższy termin realizacji, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych.
 3. Dostawa do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej, lub klient skorzystał z kodu rabatowego uprawniającego do skorzystania z darmowej wysyłki.
 4. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy towaru:
  a) List Polecony Priorytetowy – Wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  b) Paczkomaty Inpost
  c) Kurier Inpost
 5. Koszty dostawy produktu są dostępne dla klienta w zakładce “Dostawa i płatność” na stronie głównej sklepu internetowego oraz w trakcie składania zamówienia.
 6. Po wysłaniu zamówienia, klient nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 7. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki po której nastąpi zwrot do nadawcy, klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki w wysokości zgodnej z cennikami przewoźników:
  a) 6,30 zł w przypadku przesyłki Listem Poleconym Priorytetowym,
  b) 10,61 w przypadku Paczkomatów Inpost
  c) 12,61 w przypadku Kuriera Inpost
  Jeśli klient wyrazi chęć ponownego nadania przesyłki, zostanie on obciążony kosztami zwrotu przesyłki do nadawcy oraz kosztami ponownego nadania przesyłki.
  Jeśli jednak klient nie wyrazi chęci ponownego nadania, wówczas zostaną mu zwrócone wszystkie środki dokonane za zakup, pomniejszone o koszty zwrotu do nadawcy.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy: biuro@cardie.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres sprzedającego wskazany w §1 niniejszego regulaminu, formularz odstąpienia od umowy oraz dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny lub faktura).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór do pobrania znajduje się w załączniku numer 1 niniejszego regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego regulaminu, wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru.
 5. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez klienta do nadawcy, zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego towaru, w tym koszty przesyłki.
  W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, nie są zwracane klientowi koszty przesyłki.
 6. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Koszty produktu oraz wysyłki zostaną zwrócone do klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:
  -Nie nosi śladów użytkowania;
  -Nie jest zniszczony, pobrudzony;
  -Jest kompletny;
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.
 11. Koszt przesyłki zwrotnej do nadawcy, pokrywa kupujący.
 12. Towar wykonany na wyraźne życzenie klienta, lub towar który został zmodyfikowany na wyraźne życzenie klienta nie podlega zwrotom.

Reklamacja

 1. Wszystkie produkty zakupione w sklepie podlegają 1 miesięcznej gwarancji, od momentu otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca udziela klientowi gwarancji dobrowolnie.
 3. W przypadku gdy klient stwierdzi że rzecz sprzedana nie posiada właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym należy odsłać towar, kopię dowodu potwierdzającego sprzedaż (Paragon fiskalny lub Faktura) wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji Towaru (dostępny w zał. 1 niniejszego regulaminu na adres Sprzedającego wskazany w §2 niniejszego regulaminu).
 4. Klient wykonujący uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez klienta, sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem klienta poprzez: nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez klienta.
 7. W przypadku wybrania przez klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa sprzedawca.
 8. W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, sprzedawca zwraca koszty towaru poniesionymi przez klienta.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez klienta w formularzu reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do pobrania

 1. Wzór formularzu Odstąpienia Od Umowy – POBIERZ
 2. Wzór formularzu Reklamacji Towaru – POBIERZ